Wat is Fyness?
Een alliantie van fysiotherapiepraktijken met voor patiënt en verwijzer zichtbare kwaliteit, getoetst door kwaliteitsindicatoren. Fyness praktijken kenmerken zich door maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een marktconform tarief. Fyness zet zich in om de zorg ook in de toekomst bereikbaar te houden voor iedereen.

Doelstelling van Fyness
Kwaliteitsbevordering voor fysiotherapiepraktijken op product-, procesorganisatie en bedrijfseconomisch gebied.
Intermediaire rol tussen fysiotherapiepraktijken en alle zorgverzekeraars in Nederland. ketenzorgorganisaties, locale overheid e.a.
Uitwisseling van informatie tussen instituten onderling en de financier van de zorg zoals verzekeraar, overheid of werkgever.
 
Wat levert Fyness?
Bedrijfsmatige organisatie waardoor zorgaanbieders minder tijd kwijt zijn aan niet medische zaken.
Fysiotherapeutische zorg als nieuwe zelfstandige praktijk op die locaties waar ook complementerende zorg wenselijk is
 
Wat leveren de deelnemers van Fyness
Optimaal hoogwaardige en doelmatige zorg.
Waar mogelijk zal de zorg in totaalconcepten worden aangeboden waarbij de aard van de zorg het leidend principe is i.p.v. de fysiotherapeutische verrichting.
 
Wat is het businessmodel van Fyness?
Fyness wil groeien tot een regionaal netwerk van praktijken in Noord Nederland. Heeft een praktijk een overeenkomst die gunstiger is dan de overeenkomst die Fyness met deze partij heeft afgesloten, dan kan de praktijk haar eigen overeenkomst met die betreffende partij aanhouden.
 
Hoe zit de organisatie van Fyness eruit?
Van oorsprong is Fyness een alliantie van Menzis A-praktijken. De aangesloten praktijken hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Fyness. De praktijken behouden hun eigen identiteit. De naam van de praktijk, de uitstraling en huisstijl blijven behouden
 
Missie
Bewerkstelligen dat fysiotherapiepraktijken ook op de lange termijn als gezonde bedrijven kunnen functioneren en hun meerwaarde in ketenzorg inbrengen.
 
Visie
Fyness streeft naar een organisatie in 2012 met op locatie senior en junior fysiotherapeuten die regionaal worden ondersteund door een master of science. De master of science is praktijkoverstijgend. Fyness heeft oog voor de internationale ontwikkeling betreffende de professional master en bachelor In combinatie met vakinhoudelijke kwaliteit kan Fyness bedrijfskundige en economische kennis en vaardigheden toevoegen waardoor fysiotherapiepraktijken het optimale uit hun bedrijfsvoering halen.
 
Kernwaarden
Flexibiliteit en kwaliteit wordt ingezet als middel voor een grotere klant tevredenheid
Fyness wil rechtstreeks communiceren met de klant en patiëntenplatform
Door koppeling van kwaliteitsindicatoren met de uitkomst van de klant tevredenheids vragenlijst ontstaat een objectief beeld dat leidraad kan zijn bij het toetsen.
 
Wat vraagt Fyness van deelnemende praktijken? 
  • Actieve participatie en inbreng van innovatie
  • Meedoen aan discussies op webforum.
  • Kennisdeling daar waar mogelijk.
  • Bereidheid tot ontwikkeling van procesverbetering, productontwikkeling, onderhandeling zorgverzekeraars.
  • Deskundigheid (BIG, CKR registratie) van de fysiotherapeuten.
  • Moderne praktijkvoering aan de hand van richtlijnen met een goed zorgsysteem.
  • Promotie van Fyness (logo schildje plaatsen, vermelding website)